กลุ่มการพยาบาล

วิสัยทัศน์

การบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิจ

๑. จัดบริการองค์รวมอย่างมีคุณภาพด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. จัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ
๓. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ ทางการพยาบาลให้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
๔. สร้างสรรค์ความร่วมมือกับเครือข่าย จัดการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
จำนวนการเข้าชมวันนี้ : 0 0 0 0 0
ทั้งหมด : 0 0 0 0 0